فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

542,000T

1.05 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

723,000T

1.4 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

279,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

1,126,000T

2.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE101

671,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,783,000T

3.24 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

506,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,054,000T

2.04 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

2,969,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

668,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,420,000T

2.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

1,250,000T

2.42 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

3,280,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

2,480,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE006

2,810,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

563,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE182

480,000T

0.93 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE188

2,780,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

1,142,000T

2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,335,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

2,603,000T

4.87 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,131,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE034

351,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE130

634,000T

1.18 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TE005

2,405,000T

4.53 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

TE047

940,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE048

650,000T

1.21 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

763,000T

1.42 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE054

912,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE212

806,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

1,012,000T

1.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

1,198,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

2,385,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

904,000T

1.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,558,000T

2.89 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,973,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

651,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,451,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

2,021,000T

3.76 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

AE232

4,307,000T

8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

TE093

754,000T

1.46 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm