فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

464,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

232,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE101

526,000T

1.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,373,000T

3.21 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

387,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,241,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

508,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE174

968,000T

2.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

2,480,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

1,858,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE006

2,127,000T

5.27 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

AE182

387,000T

1 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE188

2,087,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

926,000T

2.11 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

1,060,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,962,000T

4.9 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

851,000T

2.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE034

271,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

TE036

1,525,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

AE130

530,000T

1.3 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد

TE047

714,000T

1.75 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE175

612,000T

1.5 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

TE054

772,000T

1.77 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

AE216

445,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

580,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

774,000T

2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

898,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,803,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

716,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,215,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,506,000T

3.69 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

503,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

2,258,000T

5.55 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,102,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

1,534,000T

3.76 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

TE093

580,000T

1.5 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm