فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

627,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE073

773,000T

1.43 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE085

292,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

584,000T

1.08 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE087

681,000T

1.26 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE101

790,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE105

557,000T

1.03 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

1,109,000T

2.05 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

3,047,000T

5.51 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE160

627,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH029

703,000T

1.24 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH030

795,000T

1.41 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE164

530,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

EMH033

725,000T

1.28 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

EMH034

833,000T

1.54 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE171

530,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,536,000T

2.84 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE182

551,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE074

741,000T

1.37 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE146

2,603,000T

4.67 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,185,000T

2.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

367,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

AE216

660,000T

1.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE220

1,152,000T

2.13 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM147

1,347,000T

2.49 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

EA048

2,305,000T

4.14 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

1,049,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE221

665,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE140

3,214,000T

5.84 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE232

4,461,000T

7.76 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

AE236

4,681,000T

8.49 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

EMH049

627,000T

1.16 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE258

2,517,000T

4.45 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی رنگ سنگ مربع: جیپسون

AE262

1,352,000T

2.5 gr 18k ~

دل و یک دله کن