فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE065

657,000T

1.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE085

334,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

618,000T

1.11 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه گوشواره می باشد

AE101

747,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE103

1,775,000T

2.95 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE153

3,198,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE164

529,000T

0.95 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک لنگه (عدد) گوشواره می باشد.

AE165

712,000T

1.22 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE167

841,000T

1.51 gr 18k ~

قیمت برای یک لنگه (یک عدد) میباشد

AE028

1,577,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

EA031

2,986,000T

5.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1cm

TE007

535,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,998,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

1,151,000T

1.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE146

2,563,000T

4.5 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

AE203

1,209,000T

2.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EM128

390,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 0.5cm x 0.5cm

EM136

2,507,000T

4.4 gr 18k ~

ابعاد آویز : 4.5cm x 2cm

AE216

668,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

836,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

1,098,000T

1.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

EA048

2,568,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

997,000T

1.79 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,866,000T

3.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

2,165,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

696,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,593,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

EM173

802,000T

1.44 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE236

5,265,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

AE258

2,360,000T

4 gr 18k ~

رنگ سنگ اشکی: کریستالی رنگ سنگ مربع: جیپسون

ET046

884,000T

1.43 gr 18k ~

طول گوشواره: 3 سانتی متر

ET050

1,693,000T

2.96 gr 18k ~

طول گوشواره: 8 سانتی متر

AE246

1,983,000T

3.01 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی