فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE086

411,000T

0.98 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE105

419,000T

1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE153

2,425,000T

5.62 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE165

549,000T

1.23 gr 18k ~

قیمت این محصول باری یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE028

1,133,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE174

986,000T

2.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE061

2,681,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

2,015,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

TE007

457,000T

1.09 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AE188

2,262,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

897,000T

1.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AE203

873,000T

2.08 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE036

1,654,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TE047

1,506,000T

3.33 gr 18k ~

قیمت این محصول برای دو عدد(یک جفت) گوشواره می باشد.

AE216

516,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 0.5cm

AE212

654,000T

1.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE220

822,000T

1.96 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE064

974,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,950,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE222

776,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

AE234

1,459,000T

3.32 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,660,000T

3.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE221

529,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1cm x 1cm

TE066

1,221,000T

2.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

1,683,000T

3.72 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

TE093

600,000T

1.43 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm

AE236

3,992,000T

9.25 gr 18k ~

سنگهای موجود: عقیق قرمز، انیکس،عقیق سبز و صدف

ET046

557,000T

1.12 gr 18k ~

طول گوشواره: 3 سانتی متر

ET050

1,318,000T

2.88 gr 18k ~

طول گوشواره: 8 سانتی متر

AE246

1,569,000T

3.01 gr 18k ~

فرم مروارید : گلابی