فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AE085

182,000T

0.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 5mm x 5mm

AE086

334,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد

AE103

1,153,000T

3.36 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

AE105

322,000T

1.06 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE113

611,000T

2.01 gr 18k ~

سایز حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

AE153

1,812,000T

5.74 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cmx2cm

AE028

861,000T

2.83 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1.5cm

AE061

1,968,000T

6.18 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 6cmx2.5cm

AE179

1,461,000T

4.8 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 1.5cm طول گوشواره : 2.5cm

AE188

1,644,000T

5.35 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 2.5cm x 1.5cm طول گوشواره : 4.5 cm

AE197

714,000T

2.06 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

TE025

885,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm طول گوشواره : 3.5cm

AE146

1,115,000T

3.52 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 4cm x1cm

TE036

1,199,000T

3.94 gr 18k ~

قطر گوشواره : 1.5cm

TE054

583,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TE063

1,096,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 1.5cm x 1.5cm

TE064

706,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 2cm x 1cm

TE065

1,432,000T

4.49 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 1.5cm

AE234

969,000T

2.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AE228

1,185,000T

3.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 2.5cm x 1cm

AE140

1,798,000T

5.55 gr 18k ~

ابعاد گوشواره : 3cm x 1cm

TE066

1,137,000T

3.6 gr 18k ~

ابعاد حدودی گوشواره : 3.5cm x 1.5cm

TE078

1,188,000T

3.76 gr 18k ~

قطر دایره : 2cm

TE079

334,000T

1.1 gr 18k ~

قیمت این محصول برای یک عدد (لنگه) گوشواره می باشد.

AE232

2,511,000T

7.75 gr 18k ~

قطر دایره طلا : 2.5cm طول گوشواره : 6cm

TE093

456,000T

1.5 gr 18k ~

قطر گوشواره : 12mm