فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,432,000T

3.53 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

698,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB127

1,044,000T

2.57 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

526,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

781,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB153

440,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 1cm

AB207

1,209,000T

2.94 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

781,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB255

770,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm رنگ چرم : قهوه ای

AB257

973,000T

2.36 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

731,000T

1.72 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,175,000T

2.91 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm رنگ استاپر : قهوه ای

AB190

219,000T

0.44 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

337,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

277,000T

0.59 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB288

636,000T

1.48 gr 18k ~

قابلیت تنظیم طول بند

AB300

886,000T

2.12 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB250

659,000T

1.59 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB285

371,000T

0.79 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB139

518,000T

1.17 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB122

914,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,344,000T

3.22 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

AB317

705,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

314,000T

0.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TB042

208,000T

0.37 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TB022

256,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB060

469,000T

1.03 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

334,000T

0.68 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB095

514,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB092

427,000T

0.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

160,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

303,000T

0.6 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,447,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

875,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TB081

348,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

542,000T

1.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

309,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TB119

789,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

501,000T

1.14 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

535,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

TB121

765,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB132

536,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,211,000T

2.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

TB055

588,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

580,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

615,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TB005

751,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

TB009

464,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

909,000T

2.35 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

TB151

387,000T

1 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

658,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

696,000T

1.8 gr 18k ~

نماد ماه تیر

TB152

735,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

TB153

542,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

TB154

464,000T

1.2 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

658,000T

1.7 gr 18k ~

نماد ماه مهر