فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,817,000T

3.38 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB276

907,000T

1.63 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB136

706,000T

1.23 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,021,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB207

1,336,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB280

1,011,000T

1.82 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB233

458,000T

0.75 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB195

737,000T

1.29 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

1,310,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

763,000T

1.34 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

1,583,000T

2.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB194

498,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

343,000T

0.57 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB292

824,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,197,000T

2.18 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB285

509,000T

0.86 gr 18k ~

سایز آویز طلا : 1.5cm x 1cm

AB139

732,000T

1.28 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB146

572,000T

0.97 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB315

1,663,000T

3.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

349,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB317

918,000T

1.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB284

401,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

520,000T

0.87 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BM198

334,000T

0.51 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR113

608,000T

1.04 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

BR100

515,000T

0.86 gr 18k ~

چرم پهن قهوه ای تیره- ابعاد طلا : 1cm x 1cm

BR106-4

442,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BM167

554,000T

0.96 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

250,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

BA041-2

1,909,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,167,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

BM015

444,000T

0.86 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB368

392,000T

0.76 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

BM026

1,059,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

ab365

639,000T

1.1 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

696,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

1,004,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,062,000T

1.92 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

704,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB372

1,858,000T

3.47 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB075

775,000T

1.5 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

821,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

1,002,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

651,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,188,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

BM009

485,000T

0.94 gr 18k ~

نماد ماه آذر

AB103

857,000T

1.66 gr 18k ~

نماد ماه اسفند

AB094

924,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

981,000T

1.9 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

723,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB091

604,000T

1.17 gr 18k ~

نماد ماه اردیبهشت

AB095

852,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر