فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB275

1,070,000T

1.8 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB276

981,000T

1.65 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm دو طرف رینگ : استاپر قهوه ای

AB127

1,337,000T

2.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB136

742,000T

1.21 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm

AB137

1,108,000T

1.87 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB280

881,000T

1.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4cm x 0.5cm

AB195

803,000T

1.32 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB277

1,675,000T

2.93 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm- رنگ استاپر: قهوه ای

AB194

482,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB211

1,587,000T

2.7 gr 18k ~

دستبند یک زنجیره می باشد

AB292

920,000T

1.54 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB300

1,419,000T

2.43 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB139

731,000T

1.19 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3.5cm x 1cm

AB238

415,000T

0.62 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB122

1,298,000T

2.25 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 2cm

AB315

1,907,000T

3.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 4.5cm x 1cm

BM116

337,000T

0.48 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB225

3,783,000T

6.6 gr 18k ~

سنگ ها : اسموکی(دودی) و بلوتوپاز ( آبی روشن)

BA085

354,000T

0.52 gr 18k ~

عرض طلا : 4mm

BM198

359,000T

0.52 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

BR109

459,000T

0.7 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

BM167

567,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

BA041-2

2,047,000T

3.57 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

1,138,000T

2.05 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB349

2,075,000T

3.62 gr 18k ~

چرم قهوه ای

AB176

771,000T

1.39 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB365

742,000T

1.21 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB356

764,000T

1.25 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x1.5cm

BA028

1,076,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BA028

1,314,000T

2.24 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

BSH052

493,000T

0.83 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB126

882,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

BM057

1,077,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

BM022

610,000T

1.1 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

1,276,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB094

993,000T

1.79 gr 18k ~

نماد ماه تیر

BM006

1,010,000T

1.82 gr 18k ~

نماد ماه شهریور

BM008

777,000T

1.4 gr 18k ~

نماد ماه آبان

AB095

916,000T

1.65 gr 18k ~

نماد ماه مهر

BR090

526,000T

0.82 gr 18k ~

ساین مرد سایز کوچک

AB072

648,000T

1.11 gr 18k ~

چرم های موجود: قرمز یک دور -مشکی یک دور. در صورت ثبت سفارش اینترنتی لطفا در قسمت توضیحات تکمیلی رنگ چرم ذکر شود.

AB406

499,000T

0.84 gr 18k ~

تنالیته رنگ سنگها رندوم

BSH117

332,000T

0.54 gr 18k ~

حکاکی : God

BSH115

342,000T

0.53 gr 18k ~

حکاکی : Hope

BSH114

404,000T

0.64 gr 18k ~

حکاکی : Pease پیس

AB222

931,000T

1.56 gr 18k ~

چرم قهوه ای

BSH108

431,000T

0.62 gr 18k ~

حکاکی : DAD

BSH096

358,000T

0.49 gr 18k ~

حکاکی : MOM نخی