فیلتر
  • فیلتر بر اساس جنسیت
  • زنانه
  • مردانه
  • بچه‌گانه
  • بازه‌ی قیمتی
  • فیلتر بر اساس براقیت
  • براق
  • مات

AB271

1,030,000T

3.17 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 0.5cm

AB127

810,000T

2.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

AB137

628,000T

1.85 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB199

226,000T

0.53 gr 18k ~

ابعاد حدودی : 1cm x 1cm

AB255

632,000T

1.88 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

AB195

448,000T

1.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

AB257

808,000T

2.46 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 0.5cm

AB267

555,000T

1.61 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB277

978,000T

3.07 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

AB190

171,000T

0.42 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 2mm

AB194

281,000T

0.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB204

238,000T

0.64 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

AB250

603,000T

1.84 gr 18k ~

رنگ استاپر : کرم

AB146

284,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm

AB238

235,000T

0.56 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

TB024

229,000T

0.54 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB260

637,000T

1.45 gr 18k ~

قطر سکه : 1.5 cm

AB317

607,000T

1.78 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 3cm x 1cm

AB364

397,000T

1.11 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5cm

AB284

269,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 1cm

AB335

287,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB037

601,000T

1.76 gr 18k ~

رنگ سنگ : رندوم

TB042

181,000T

0.4 gr 18k ~

ابعاد طلا : 8mm x 8mm رنگ چرم : نارنجی

TB022

217,000T

0.5 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB060

375,000T

1.02 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 1cm

TB093

251,000T

0.61 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2cm x 0.5cm

TB095

418,000T

1.16 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1cm x 1cm

TB097

269,000T

0.67 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1cm x 0.5cm

TB092

336,000T

0.98 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1cm

AB348

133,000T

0.33 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 0.5cm x 0.5cm

AB354

233,000T

0.57 gr 18k ~

رنگ چرم: طوسی صورتی

TB114

1,150,000T

3.62 gr 18k ~

رنگ چرم : قهوه ای

AB109

687,000T

2.26 gr 18k ~

ابعاد طلا : 1.5cm x 1.5cm

TB081

222,000T

0.73 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB176

395,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 0.5cm

AB368

243,000T

0.8 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 0/5cm

TB119

620,000T

2.04 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 2cm

TB122

1,327,000T

4.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1cm

ab365

400,000T

1.12 gr 18k ~

سایز حدودی طلا : 0.5 cm

AB223

279,000T

0.72 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 8mm x 8mm

TB121

612,000T

1.85 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB118

546,000T

1.58 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 2.5cm x 0.5cm

TB132

428,000T

1.3 gr 18k ~

ابعاد گوی طلا : 0.5cm x 0.5cm

TB130

350,000T

1.15 gr 18k ~

ابعاد قلب : 2.5cm x 1.5cm

AB372

799,000T

2.41 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 0.5cm

TB055

462,000T

1.52 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1.5cm

AB075

487,000T

1.6 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1.5cm

AB126

484,000T

1.59 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2cm x 1cm

TB005

590,000T

1.94 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3.5cm x 1cm

TB009

365,000T

1.2 gr 18k ~

ابعاد طلا : 2.5cm x 1cm

AB118

700,000T

2.3 gr 18k ~

ابعاد طلا : 3cm x 1.5cm

AB034

273,000T

0.9 gr 18k ~

ابعاد حدودی طلا : 1.5cm x 0.5cm