کد محصول: BR034-2
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
وزن سایز طلا قیمت
۰.۸۰ گرم ۶ (نرمال مردانه) مات ۳,۲۴۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۵۴۱,۰۰۰ تومان
وزن ۰.۸۰ گرم

قیمت طلا ۲,۵۹۶,۸۰۰ تومان
سود ۲۰۶,۲۷۶ تومان
متعلقات ۳۵۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۸۹,۰۱۷ تومان

قیمت نهایی ۳,۲۴۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم