کد محصول: AB394
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۱۱ گرم مات ۴۵۲,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
اجرت ۶۱۶,۲۰۰ تومان
وزن ۰.۱۱ گرم

قیمت طلا ۳۲۸,۴۸۲ تومان
سود ۲۸,۵۹۴ تومان
متعلقات ۸۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۱۵,۸۷۴ تومان

قیمت نهایی ۴۵۲,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم