کد محصول: AB532
موجود
نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
وزن طلا قیمت
۰.۲۹ گرم براق ۱,۲۶۸,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۷۰۳,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۲۹ گرم

قیمت طلا ۹۸۸,۴۰۷ تومان
سود ۸۰,۳۸۸ تومان
متعلقات ۱۶۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۳۹,۹۹۱ تومان

قیمت نهایی ۱,۲۶۸,۰۰۰ تومان
۰.۳۱ گرم مات ۱,۳۴۳,۰۰۰
هر گرم طلا خام ۲,۷۰۵,۰۰۰ تومان
اجرت ۷۰۳,۳۰۰ تومان
وزن ۰.۳۱ گرم

قیمت طلا ۱,۰۵۶,۵۷۳ تومان
سود ۸۵,۱۶۰ تومان
متعلقات ۱۶۰,۰۰۰ تومان
مالیات ۴۱,۶۸۶ تومان

قیمت نهایی ۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان
گقتگوی مستقیم